REFRIGERATION OIL S2 FR-A

Dầu máy nén lạnh Chuyên dùng với gas amoniac R717 Sử dụng : Dùng cho máy nén lạnh kín, nửa kín, hở trong thương mại và công nghiệp Dùng cho các máy nén lạnh...

REFRIGERATION OIL S4 FR-F

Dầu máy nén lạnh tổng hợp gốc POE Chuyên dùng với gas HFC như R134a Sử dụng : Dùng cho máy nén lạnh kín, nửa kín, hở trong thương mại và công nghiệp Dùng...

REFRIGERATION OIL S4 FR-V

Dầu máy nén lạnh tổng hợp Chuyên dùng với gas amoniac, R12, R22, R744, R290 Sử dụng : Dùng cho máy nén lạnh kín, nửa kín, hở trong thương mại và công nghiệp Dùng...

Top