Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn
Hóa chất công nghiệp

Propylene Glycol Monomethyl Ether Propionate (PMP)丙酸丙二醇甲醚酯

Dung môi Propylene Glycol Monomethyl Ether Propionate (PMP)丙酸丙二醇甲醚酯

Butyl Carbitol ( BC ) 二乙二醇丁醚

Dung môi công nghiệp Butyl Carbitol ( BC ) 二乙二醇丁醚

Butyl Acetate (BAc) 乙酸正丁酯.

Butyl Acetate (BAc) 乙酸正丁酯.

Diacetone alcohol (DAA)- 酒精

Dung môi công nghiệp Diacetone alcohol (DAA).

PM Acetate (PMA) 丙二醇甲醚醋酸酯

Dung môi PM Acetate (PMA) 丙二醇甲醚醋酸酯

Butyl Cellosolve (BCs) 乙二醇丁醚

Dung môi công nghiệp Butyl Cellosolve (BCs) 乙二醇丁醚

Cellosolve Acetate (CAC) 乙二醇乙醚醋酸酯

Dung môi công nghiệp Cellosolve Acetate (CAC) 乙二醇乙醚醋酸酯

Iso Propyl Alcohol (IPA) 异丙醇

Dung môi công nghiệp Iso Propyl Alcohol (IPA) _ 异丙醇.

Butyl Diglycol Acetate (BDGA) 二乙二醇丁醚醋酸酯

Dung môi Butyl Diglycol Acetate (BDGA) 二乙二醇丁醚醋酸酯

Dung môi Diethylene Glycol (DEG) 二乙二醇

Dung môi Diethylene Glycol (DEG) 二乙二醇

no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả