Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn
Glycol Ethers Esters

Propylene Glycol Monomethyl Ether Propionate (PMP)丙酸丙二醇甲醚酯

Dung môi Propylene Glycol Monomethyl Ether Propionate (PMP)丙酸丙二醇甲醚酯

PM Acetate (PMA) 丙二醇甲醚醋酸酯

Dung môi PM Acetate (PMA) 丙二醇甲醚醋酸酯

Butyl Diglycol Acetate (BDGA) 二乙二醇丁醚醋酸酯

Dung môi Butyl Diglycol Acetate (BDGA) 二乙二醇丁醚醋酸酯

Butyl Glycol Acetate (BGA) 乙二醇丁醚醋酸酯

Dung môi Butyl Glycol Acetate (BGA) 乙二醇丁醚醋酸酯

no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả